Strona główna
Statut
Materiały - dokumenty
Struktura organizacyjna
Władze Stowarzyszenia
Członkowie
Przystąpienie do stowarzyszenia
Kalendarz turysty-krajoznawcy
Komunikaty - aktualności


Stolica w obiektywie


Warta przy Grobie
Nieznanego Żołnierza


Oryginalna forma okien
w ambasadzie Francji


Pomnik Chopina
w Łazienkach Królewskich


Cerkiew prawosławna


Pomnik Mikołaja Kopernika
na tle Pałacu Staszica


Klimatyzowane windy panoramiczne w zewnętrznej
"tubie" Hotelu Westin


Kolumna króla
Zygmunta III Wazy


Pergola nad stawem
w Parku Ujazdowskim


Jan III Sobieski
zwyciężający
Turków pod Wiedniem


Występ mima podczas weekendowego przedstawienia w Łazienkach


Dinozaur i mamut
w Muzeum
Archeologicznym


Fragment Ściany Pamięci Poległych z dzwonem poświeconym pamięci
Antoniego Chruściela
ps. "Monter"
Dowódcy Powstania Warszawskiego


Pomnik Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu


Wyjątkowy chyba na skalę światową kształt Hotelu Intercontinental z "dziurą" dającą przepisową ilość światła mieszkańcom okolicznych bloków


Charakterystyczny kształt gmachu Rotundy,
w tle zakole Wisły


Ciekawy architektonicznie budynek Banku BZ WBK


Statut Stowarzyszenia Poznaj Swój Kraj
uchwalony na Zjeździe Założycielskim 1 lipca 2006r.


Statut
Stowarzyszenia Poznaj Swój Kraj


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie Poznaj Swój Kraj
zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 
§ 2
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem
o celach niezarobkowych.
 
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą
    władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Stowarzyszenie, poprzez swych członków, może prowadzić także działalność
    w środowiskach polonijnych rozsianych po świecie.
 
§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 
§ 5
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
    Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności
    gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być
    przeznaczony do podziału między jego członków.
 
§ 6
Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – koła oraz oddziały, obejmujące zasięgiem działania miasto – gminę, powiat lub województwo, zaś w przypadku środowisk polonijnych oddziały krajowe, na terenie których będą funkcjonować. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia nie posiada osobowości prawnej.
 
§7
Stowarzyszenie może posiadać sztandar oraz używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 
§8
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 
§ 9
Do podstawowych celów Stowarzyszenia należy:
1. popularyzowanie wiedzy o przeszłości i współczesnych dziejach Rzeczypospolitej
    Polskiej, jej wszechstronnym dorobku i działaniach podjętych dla rozwoju Ojczyzny
2. popieranie inicjatyw społecznych, służących wspólnemu dobru Polaków
3. organizowanie przedsięwzięć, wzbogacających dorobek materialny i kulturowy
    państwa polskiego
4. kultywowanie i rozwijanie tradycji narodowych i zwyczajów regionalnych
5. wspieranie różnorakich przedsięwzięć, służących ochronie ojczystej przyrody, zabytków
    i pomników przeszłości, zachowaniu polskiej mowy, folkloru i sztuki
6. wpajanie swym członkom, a szczególnie dzieciom i młodzieży, dumy z tysiącletniego
    dorobku Polski, dokonań wielu światłych pokoleń Polaków, ofiarnie służących swej
    Ojczyźnie i pomnażających dorobek Europy i świata
7. umacnianie więzi Polaków mieszkających na obczyźnie z krajem ojczystym
8. dążenie do uczynienia krajoznawstwa wzorcową formą rozbudzania miłości do dużej
    i małej Ojcowizny każdego Polaka.
 
§ 10
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie podejmować będzie następujące zadania:
1. tworzyć warunki dla wyzwalania społecznej aktywności członków, wspierać
    ich działania, zbieżne z celami przyjętymi w statucie
2. reprezentować interesy swych członków wobec władz krajowych i regionalnych,
    wypowiadać ich opinie wobec projektów decyzji rangi państwowej, wojewódzkiej
    i lokalnej zbieżnych z celami Stowarzyszenia
3. współpracować z innymi organizacjami, służącymi rozwijaniu uczuć patriotycznych
    w szerokich kręgach społeczeństwa polskiego
4. desygnować swych przedstawicieli do udziału w opracowywaniu przepisów prawnych
    zbieżnych z celami Stowarzyszenia
5. podejmować i prowadzić różne kampanie i akcje, służące rozwojowi świadomości
    narodowej i obywatelskiej, spajającej naród i wspólnoty lokalne
6. inicjować i popierać badania naukowe, służące pełnemu zachowaniu dziedzictwa
    narodowego
7. organizować kształcenie kadr „nauczycieli ojczystego kraju”
8. rozwijać różne formy wędrownictwa po ojczystej ziemi
9. tworzyć system zachęt i lepsze warunki do rozwoju turystyki kwalifikowanej oraz
    wypoczynku na polskiej ziemi
10. organizować działalność gospodarczą, służącą realizacji statutowych celów, a w tym
      działalność wydawniczą, służącą upowszechnieniu krajoznawstwa wśród rodaków
11. propagować czasopismo „Poznaj swój kraj”, którego tytuł stanowi nierozłączną część
    nazwy Stowarzyszenia, stając się jednocześnie podstawowym nośnikiem jego idei
    i działań.
 
Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 
§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
 
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
 
§13
Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski mieszkający w kraju lub za granicą w tym także osoba w wieku od 12 lat, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 
§ 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
    do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością
    Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
    Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.
 
§ 15
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd
Stowarzyszenialub jego Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji.
 
§16
Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 
§ 17
Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwej jednostki terenowej.
 
§ 18
Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Kapituły powołanej według oddzielnego regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny.
 
§ 19
Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia (ograniczenie tego prawa mają
    członkowie w wieku poniżej 18 lat),
2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp.
    organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
3. składać wnioski i propozycje oraz współtworzyć w ramach odpowiednich komisji
    lub zespołów – materiały organizacyjne i programowe służące rozwojowi
    Stowarzyszenia,
4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
5. noszenia odznaki organizacyjnej,
6. zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich. Właściwą władzą do rozpatrzenia odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzję wydała.
 
§ 20
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów
    i programu,
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 
§ 21
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada
    prawa określone w § 19.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się
    z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz
    Stowarzyszenia.
 
§ 22
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
    1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
        Zarządowi Stowarzyszenia, Oddziału,
    2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
        będącego osobą prawną,
    3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 12 miesięcy,
        z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,
    4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Głównego
        Sądu Koleżeńskiego lub Sądu Koleżeńskiego, w przypadku naruszenia zasad
        statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę
        Stowarzyszenia,
    5) wykluczenia orzeczeniem Głównego Sądu Koleżeńskiego lub Sądu Koleżeńskiego
        Oddziału, na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem
        sądu powszechnego,
    6) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która
        tą godność nadała.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 Zarząd Stowarzyszenia, Oddziału,
    a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 Sąd Koleżeński Oddziału zobowiązani
    są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia
    lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia
    odwołania oraz termin złożenia odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej
    określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 30 dni, od daty ich
    doręczenia.
3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne
    lub wspierające na podstawie ust. 1 pkt 3 następuje na podstawie uchwały
    Zarządu Stowarzyszenia, Oddziału.
 
Rozdział IV

Struktura organizacyjna władz

 
§23
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
    1) Walne Zebranie Członków,
    2) Zarząd Główny,
    3) Główna Komisja Rewizyjna,
    4) Główny Sąd Koleżeński.
2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 300 osób, Walne
    Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji
    jeden delegat na 5 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych
    wyborów.
3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd
    Główny.
4. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia najniższego szczebla są koła z minimalną
    liczbą 10 członków.
5. Co najmniej pięć kół działających na danym terenie skupiających minimum
    50 członków zwyczajnych może wystąpić z inicjatywą powołania Oddziału
    Stowarzyszenia, co sankcjonuje swą decyzją Zarząd Główny, określając jego zasięg
    terytorialny (gminny, miejski lub powiatowy) oraz siedzibę.
6. Co najmniej pięć oddziałów powiatowych, skupiających minimum 200 członków
    zwyczajnych może wystąpić z inicjatywą powołania oddziału wojewódzkiego
    co sankcjonuje swą decyzją Zarząd Główny.
7. Władzami oddziału są:
    1) Walne Zebranie Członków Oddziału,
    2) Zarząd Oddziału,
    3) Komisja Rewizyjna Oddziału,
    4) Sąd Koleżeński Oddziału.
 
§ 24
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się
    w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej
    połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród
    nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane
    są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
    połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić
    głosowanie tajne.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia
    w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych
    kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób
    członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Członków

 
§ 25
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
    1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (delegaci) oraz członkowie honorowi,
    2) z głosem doradczym - członkowie wspierający (członkowie władz naczelnych, jeżeli
        nie są delegatami), zaproszeni goście.
    3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Główny
        powiadamia członków (delegatów) co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
 
§ 26
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący,
    zastępca przewodniczącego, dwaj sekretarze.
4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania
    Członków i powołanych na nim komisji.
 
§ 27
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
    1) z własnej inicjatywy,
    2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
    3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów
        lub 50%+1 członków zwyczajnych (delegatów).
2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
    w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego
    w ust. l. pkt 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
    których zostało zwołane.
 
§ 28
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
1. w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
2. w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy
    termin - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 
§ 29
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie statutu i jego zmian,
2. uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
3. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz
    Stowarzyszenia,
4. wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz naczelnych,
5. uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej
    Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał
    w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom,
    na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek
    Zarządu Głównego lub Kapituły,
9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10. wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem do właściwości
      innych władz Stowarzyszenia.
 
Zarząd Główny

 
§ 30
Zarząd Główny, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków (delegatów).
 
§31

 
1. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes oraz 8 - 16 członków. Na swym pierwszym
    posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze swego grona 2 wiceprezesów, sekretarza
    i skarbnika.
2. Jeżeli Zarząd liczy powyżej 10 członków, może ze swego grona powołać Prezydium.
    W skład Prezydium wchodzą: Prezes oraz osoby określone w ust. 1.
3. Zasady i tryb działania Zarządu Głównego i jego Prezydium ustala regulamin
    uchwalony przez Zarząd Główny.
4. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
    niż raz na kwartał.
5. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję
    tę obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Główny.
 
§ 32
1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
    1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków (delegatów),
    2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
    3) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
    4) uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie
        rocznych sprawozdań z działalności,
    5) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań
        finansowych,
    6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
    7) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu
        ich działania oraz siedziby,
    8) koordynowanie działalności jednostek terenowych,
    9) zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów, jeżeli ich działalność jest
        niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz
        Stowarzyszenia,
    10) określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
    11) zawieszanie uchwał zarządów oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami
           prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
    12) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
    13) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego
           i ruchomego Stowarzyszenia,
    14) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym
           ramowych regulaminów zarządów oddziałów,
    15) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych
           i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia
           do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,
    16) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji
           i władzami naczelnymi innych organizacji,
    17) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
    18) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka
           honorowego Stowarzyszenia,
    19) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów w sprawach określonych
           w § 22 ust. 1 pkt 3 oraz w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków
           (zwyczajnych, wspierających),
    20) występowanie z wnioskami do Głównego Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie
           członka zwyczajnego, pełniącego funkcję we władzach Stowarzyszenia,
    21) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. 1 pkt 8), Zarząd Główny powołuje zarząd
    tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału
    przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
3. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt 6, 8 i 10 wymagają kwalifikowanej
    większości 2/3 głosów.
4. Od uchwał Zarządu Głównego w sprawach określonych w ust. I pkt 6, 8, 9, 10 i 12
    przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni
    od daty otrzymania uchwały Zarządu Głównego – za jego pośrednictwem. Odwołanie
    rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 
§ 33
Do rozpracowania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomiczno-organizacyjnych
i programowych oraz do przedłożenia wniosków Zarząd Główny może powoływać zespoły pomocnicze – komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.
 
§ 34
Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezydium Zarządu Głównego z własnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 50%+1 ogólnej liczby członków Zarządu Głównego, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 
§ 35
W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, Prezydium kieruje pracami Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
 
§ 36
1. Do obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy w szczególności:
    1) wykonywanie uchwał Zarządu Głównego,
    2) przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych
        Stowarzyszenia,
    3) bieżący nadzór nad działalnością terenowych jednostek organizacyjnych
        Stowarzyszenia,
    4) powoływanie zespołów (komisji) o charakterze doraźnym i opiniodawczym,
2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwołuje Prezes, a w razie jego
    nieobecności (np. z powodu dłuższego wyjazdu, choroby) – wyznaczony wiceprezes.
    Posiedzenia zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
3. Prezydium Zarządu Głównego składa Zarządowi Głównemu sprawozdania ze swej
    działalności w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego.
4. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego wymagają zatwierdzenia na najbliższym
    posiedzeniu Zarządu Głównego.
 
Główna Komisja Rewizyjna

 
§ 37
Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontrolinad jego działalnością.
 
§ 38
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
 
§ 39
1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
    1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działa1ności Stowarzyszenia, z
        wyjątkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego,
    2) nadzorowanie komisji rewizyjnych niższego szczebla,
    3) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny,
        w terminie lub trybie ustalonym w statucie,
    4) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego, celem omówienia uwag,
        wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie
        Zarządu Głównego w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie
        30 dni od daty złożenia wniosku (żądania),
    5) uchwalenie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu komisji
        rewizyjnych oddziałów,
    6) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz
        wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym
        Stowarzyszenia,
2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia
    wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
    kontrolowanych spraw.
 
§ 40
1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym,
    w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
    Stowarzyszenia.
 
Główny Sąd Koleżeński

 
§41
Główny Sąd Koleżeński jest władzą Stowarzyszenia powołaną do:
1) uchwalania regulaminu określającego tryb i zasady działania sądów
    w Stowarzyszeniu,
2) rozpatrywania i rozstrzygania odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów,
3) rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd Główny lub Główną Komisję
    Rewizyjną, w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia,
4) sprawowania ogólnego nadzoru nad sądami koleżeńskimi oddziałów,
5) orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz
    Stowarzyszenia.
 
§ 42
1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 3-7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu
    wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego
    i sekretarza.
2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w centralnych
    władzach Stowarzyszenia.
 
§ 43
1. Główny Sąd Koleżeński jest dwuinstancyjny.
2. Główny Sąd Koleżeński, jako pierwsza instancja w sprawach określonych w § 41 pkt 3,
    orzeka w składzie trzyosobowym. Zespołem rozpatrującym sprawy kieruje
    przewodniczący sądu lub jego zastępca.
3. Postępowanie przed wszystkimi sądami koleżeńskimi toczy się na zasadzie równości
    stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do sądu
    wyższej instancji lub Walnego Zebrania Członków.
4. Odwołania od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej
    instancji, rozpoznaje Główny Sąd Koleżeński w pełnym składzie.
5. Główny Sąd Koleżeński rozpoznaje odwołania od orzeczeń sądów koleżeńskich
    oddziałów w składzie trzyosobowym.
6. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego wydane w wyniku rozpoznania odwołania
    są ostateczne.
7. Członek stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od dopuszczenia się
    przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.
8. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia
    w posiedzeniach Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej – z głosem
    doradczym.
 
§ 44
Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członka,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 
Rozdział V

Organy doradcze

 
Organami doradczymi powoływanymi przez Zarząd Główny, a złożonymi z członków Stowarzyszenia oraz przedstawicieli różnych urzędów i instytucji państwowych, organizacji, fundacji i firm mogą być rady Stowarzyszenia, ustanowione na przeciąg całej kadencji lub dla wypracowania propozycji w jednej lub kilku sprawach
 
Rozdział VI

Jednostki terenowe Stowarzyszenia - oddziały i ich władze

 
§ 45
1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje
    oddziały, wg zasad określonych w § 6 i § 23 ust. 4, 5, 6 statutu.
2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
    1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego
        członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden
        rok,
    2) złożenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.
 
§ 46
1. Władzami Oddziału są władze określone w § 23 ust. 5
2. Postanowienia § 24 stosuje się odpowiednio.
 
Walne Zebranie Członków Oddziału

 
§ 47
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 
§ 48
Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. uchwalanie programów działania oddziałów,
2. wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału,
3. wybór i odwoływanie delegatów i ich zastępców na Walne Zebranie Członków
    Stowarzyszenia,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa
    udzielenia absolutorium ustępującym władzom.
 
§ 49
W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi oddziału,
2. z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania
    oddziału, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.
 
§ 50
1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając
    członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej
    21 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Postanowienia § 26 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
 
§ 51

 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Zarządu Głównego,
3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4) na pisemny wniosek co najmniej 50%+1 uprawnionych do głosowania członków
    zwyczajnych oddziału.
2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
    Oddziału w ciągu 3 tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa
    w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.
3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków
    Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego
    zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami,
    dla których zostało zwołane.
5. Postanowienia § 28 stosuje się odpowiednio.
 
Zarząd Oddziału

 
§ 52
Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania,
zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.
 
§ 53
1. Zarząd Oddziału składa się z prezesa oraz 6-10 członków. Na swym pierwszym
    posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona: wiceprezesa, sekretarza
    oraz skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
    raz na kwartał.
3. Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania
    wniosków, Zarząd Oddziału może powoływać zespoły pomocnicze, określając
    ich skład oraz zadania.
4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy
    lub na wniosek co najmniej 50%+1 członków Zarządu Oddziału, w terminie 14 dni
    od zgłoszenia wniosku.
5. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez prezesa Zarządu
    Oddziału, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes.
 
§ 54
Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego
    oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
2) określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału,
3) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
4) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
6) organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
7) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień,
8) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu
    naruszenia zasad określonych w § 20 pkt 3, § 21 ust. 2 i § 22 ust. 1 pkt 3 statutu,
9) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
10) współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania
      Oddziału,
11) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,
12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.
 
§ 55
Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów oddziałów określa regulamin uchwalony przez te zarządy, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Główny.
 
Komisja Rewizyjna Oddziału

 
§ 56
Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.
 
§ 57
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-7 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego
i sekretarza.
 
§ 58
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości
    i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych,
2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,
3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych
    dotyczących działalności statutowej i finansowej,
4) zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał
    Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz
    nadrzędnych,
5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej
    działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia
    absolutorium Zarządowi Oddziału.
 
§ 59
Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej jeden raz w roku.
 
§ 60
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
 
§61
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Oddziału Stowarzyszenia.
 
§ 62
Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnych oddziałów określa regulamin uchwalony przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.
 
Sąd Koleżeński Oddziału

 
§ 63
1. Sąd Koleżeński Oddziału jest władzą powołaną do:
    1) rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez członków,
        postanowień statutu, uchwał władz lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia,
    2) rozstrzygania spraw i zatargów wynikłych między członkami Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński Oddziału w przypadkach określonych w ust. 1 orzeka na wniosek:
    1) Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału,
    2) Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3) zainteresowanego członka - w sprawach osobistych.
 
§ 64
1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu
    wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego,
    sekretarza.
2. Członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału nie może pełnić innych funkcji we władzach
    Oddziału Stowarzyszenia.
3. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału ma prawo udziału z głosem doradczym
    w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
 
§ 65
1. Postanowienie § 44 stosuje się odpowiednio.
2. Sąd Koleżeński Oddziału orzeka w pełnym składzie.
3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu
    Koleżeńskiego - za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie, w terminie 21 dni
    od daty doręczenia orzeczenia.
 
§ 66
1. Sąd Koleżeński Oddziału składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu
    Zebraniu Członków Oddziału.
2. Sąd Koleżeński Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny
    Sąd Koleżeński.
 
Rozdział VII

Koła Stowarzyszenia

 
§ 67
1. Koła tworzą Członkowie Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, zgłaszając ten fakt
    Zarządowi Stowarzyszenia – Oddziału który potwierdza jego powołanie.
2. Członkowie Koła wybierają ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika, którzy
    kierują pracą koła w okresie dwuletniej kadencji.
3. Koło realizuje program Stowarzyszenia, może też podejmować własne inicjatywy,
    a także przyjmować zadania wykonywane na rzecz Oddziału lub całego Stowarzyszenia.
4. Koła skupiające członków w wieku od 12 do 18lat, działające przy szkołach
    i placówkach oświatowo - wychowawczych mogą posiadać dorosłego opiekuna –
    doradcę, nie będącego nawet członkiem Stowarzyszenia.
5. W przypadku zaprzestania działalności i przerwania opłat składek członkowskich,
    odprowadzanych do instancji nadrzędnych przez okres 12 miesięcy Koło zostaje
    wykreślone z rejestru Stowarzyszenia.
6. Koło może przyjąć własny regulamin działania
 
Rozdział VIII

Majątek i fundusze

 
§ 68
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
    1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
    2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w
        użytkowaniu Stowarzyszenia,
    3) dotacje,
    4) darowizny, zapisy i spadki,
    5) wpływy z działalności statutowej,
    6) dochody z ofiarności publicznej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
    wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu
    bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku.
    50% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza
    w wyżej określonym terminie na konto Zarządu Głównego.
4. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki
    członkowskie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
    z obowiązującymi przepisami.
 
§ 69
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
    majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy.
 
Rozdział IX

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 
§ 70
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
    Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości
    2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
    do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być
    przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały
    umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia
    określonego w § 25 ust. 3 należy załączyć projekty stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków
    określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku
    Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
    w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
    o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).
 
Rozdział X

Postanowienia końcowe

 
§71
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.STOWARZYSZENIE wpisane do Krajowego rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000271365.


Stowarzyszenie Miłośników Ojczystego Kraju
01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 8a,
tel/fax 22 663-87-52, e-mail: stowpsk@amos.waw.pl
AMOS © 2006-2013