Strona główna
Statut
Materiały - dokumenty
Struktura organizacyjna
Władze Stowarzyszenia
Członkowie
Przystąpienie do stowarzyszenia
Kalendarz turysty-krajoznawcy
Komunikaty - aktualności
Imprezy stowarzyszeniowe
Koła Stow. PSK
mazowieckie

opolskie

UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA

    Z głęboką troską i pragnieniem
- odrodzenia patriotyzmu w narodzie polskim
- przywrócenia warunków dla rozwoju krajoznawstwa
- stworzenia lepszych możliwości poznawania kraju
- doczekania się realizacji zapowiadanych działań sprzyjających rozwojowi wypoczynku na ojczystej ziemi Uczestnicy Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia „Poznaj Swój Kraj" podsumowującego dokonania w okresie swej 1 kadencji zwracają się:

 • do władz krajowych - Prezydenta, Sejmu i Senatu oraz Rządu RP z wszystkimi jego
     resortami
  - o zachowanie dotychczasowych stawek podatkowych dla jednostek prowadzących
     usługową działalność turystyczną i wypoczynkową, a szczególnie jednostek świadczących
     najtańsze usługi noclegowe (np. schroniska turystyczne, czy szkolne schroniska
     młodzieżowe);
  - o zrealizowanie zapowiedzi większej pomocy finansowej dla rodzin, szczególnie
     wielodzietnych, o niskich dochodach finansowych, by miały możliwość wyjazdu na wczasy;
  - o zapewnienie środków finansowych na organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci
     i młodzieży;

 • do Ministerstwa Edukacji Narodowej
  - o przywrócenie należnego miejsca w programach szkolnych dla nauczania historii,
     geografii oraz zajęć z zakresu dziedzictwa kulturowego w regionie;
  - o stworzenie lepszych warunków do powstawania i działania szkolnych kół krajoznawczo-
     turystycznych;

 • do władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych
  - o otoczenie większą opieką działań wychowawczych realizowanych przez szkoły i placówki
     wspierające oświatę, w tym pomoc w organizacji zajęć pozalekcyjnych również w zakresie
     krajoznawstwa;
  - o uznawanie przy ocenach pracy nauczycielskiej zaangażowania i poświęcenia
     przy prowadzeniu szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych

 • do dyrekcji szkół oraz wszystkich ich partnerów
  - o wzmożenie wysiłków dla zwiększenia wsparcia udzielanego organizatorom zajęć
     lekcyjnych i pozalekcyjnych sprzyjających poznawaniu ojczystego kraju

 • do wszystkich mogących przysłużyć się rozwojowi wychowania patriotycznego
  - o połączenie sił i środków niezbędnych dla rozbudzenia miłości do Ojczyzny.

  Stowarzyszenie „Poznaj Swój Kraj" chce być partnerem w tych działaniach niezbędnych państwu i narodowi, a jeśli trzeba będzie także koordynatorem inicjatyw podejmowanych
     w tym celu, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Wierzymy, że wspólnym działaniem możemy przyczynić się do wzmocnienia sił i możliwości Polaków, niezbędnych dla utrzymania należnego miejsca w unijnej rodzinie narodów europejskich, a tym samym zachowania naszej odrębności gospodarczej i kulturowej. Jednocześnie z radością przyjmować będziemy poparcie rodaków dla naszych działań, u podstaw których legła maksyma sformułowana przez twórców polskiego regionalizmu i krajoznawstwa: „Przez poznanie ojczystego kraju do jego umiłowania, a przez umiłowanie do czynów ofiarnych".

                                                                                                              WALNE ZEBRANIE
                                                                                                              CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
                                                                                                              „POZNAJ SWÓJ KRAJ"
  Warszawa, 27 XI 2010 r.  KRAJOZNAWSTWU ZIELONE ŚWIATŁO

      W marcu br. Zarząd Główny naszego stowarzyszenia podjął uchwałę w sprawie przywrócenia przez Polskie Koleje Państwowe dawnych zniżek przyznawanych uczestnikom imprez krajoznawczo-turystycznych. Korzystały z nich osoby m.in. uczestniczące w zlotach, rajdach i ogólnopolskich spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenia krajoznawczo-turystyczne. Zniżkę te od lutego 2009 r. zlikwidowała Spółka InterCity przejmująca pociągi pospieszne i ekspresowe. Nadal stosują ją Koleje „Przewozy Regionalne" zarządzające lokalnymi połączeniami, choć przy podziale na różne dyrekcje nie wszędzie Regiony respektują upoważnienia wydane przez inną jednostkę.

      Upomnieliśmy się o te zniżki nie przypadkowo, albowiem sami organizujemy imprezy, na które zapraszamy czytelników mieszkających w różnych rejonach kraju, którzy zjeżdżając się promieniście do jednego miejsca wydają teraz o wiele więcej pieniędzy, aniżeli rok temu. Niektórych na droższe wyjazdy już dziś nie stać. Apelowaliśmy więc do władz kolejowych, które - a i owszem przyznają 50-proc. zniżki, ale tylko grupom (min. 10-osobowym) jadącym
  z jednej stacji do drugiej. Czym różnią się tacy pasażerowie od osób wyjeżdżających
  z różnych miejsc do jednego celu? - nie wyjaśnili znawcy przedmiotu w Spółce „InterCity".
  W piśmie nadesłanym do Zarządu Głównego potwierdzili swoją niezgodę i już. Oczywiście nasze stowarzyszenie nie składa broni. Chcemy i będziemy walczyć o przywrócenie tego przywileju. Liczymy- o co apelowaliśmy w poprzednim wydaniu „Psk" w uchwale - że w tych staraniach wesprą nas inne organizacje i stowarzyszenia turystyczne.

      W relacji z wiosennego posiedzenia Zarządu Głównego (vide: „Psk" nr 7-9/08) informowaliśmy o kilku uchwałach dotyczących środowiska oświatowego, w tym odnoszących się nowelizacji podstaw programowych ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej a także czytelnictwa „Poznaj swój kraj". W tej sprawie otrzymaliśmy sporo listów z zapytaniami oraz prośbami o publikację pełnej treści powyższych dokumentów. Czynimy to dziś z nadzieją, że odniosą one oczekiwany efekt i to nie tylko
  w środowiskach, gdzie krajoznawstwo znajduje jeszcze należne miejsce.  UCHWAŁA
  w sprawie rozwoju czytelnictwa „Poznaj swój kraj”

      Zarząd Główny Stowarzyszenia noszącego nazwę zasłużonego czasopisma „Poznaj swój kraj” szczycącego się 50-letnim dorobkiem, będącego ostoją polskiego krajoznawstwa, kontynuującego najlepsze tradycje prasowej edukacji patriotycznej, zwraca się:

 • do swoich członków o zacieśnienie kontaktu i stałą lekturę tego pisma (będącego także
       organem prasowym naszej organizacji );
 • do wszystkich organizatorów pracy wychowawczej prowadzonej w ramach szkolnych
       i środowiskowych kół krajoznawczych o codzienne czerpanie z łamów czasopisma
       najlepszych wzorców poznawania ojczystego kraju;
 • do wszystkich placówek oświatowych i bibliotecznych o umożliwienie rzeszom uczniów,
       studentów i dorosłych możliwości korzystania z jego lektury
 • do wszystkich władz samorządowych o tworzenie warunków do udostępniania treści
       wychowawczych i edukacyjnych promowanych przez ten tytuł, zgodnych z naszym
       interesem narodowym państwowym
 • do władz państwowych Polski o aprobatę dla działań pisma krzewiącego miłość
       do ojczystej ziemi i dzieł stworzonych przez wiele pokoleń rodaków oraz pomoc
       w upowszechnianiu tych idei.

  Obchodzony w tym roku jubileusz 90-lecia narodzin krajoznawstwa szkolnego godzien jest tych wszystkich, proponowanych przez nas działań.. Miesięcznik „Poznaj swój kraj” przeszedłszy chyba najtrudniejszy w swym wydawniczym życiu okres godzien jest należnego miejsca w życiu czytelniczym narodu. Tak jak niegdyś mówili twórcy krajoznawstwa polskiego: „Poznaj swój kraj, abyś go umiłował, a potem gotów był do czynów ofiarnych”
  tak i dziś credo to przyświeca temu czasopismu. Niech nie zabraknie go w polskich domach, szkołach, bibliotekach.

  Zarząd Główny
  Warszawa, 14.III.2009r.  UCHWAŁA
  w sprawie przywrócenia należnego miejsca historii,
  geografii i krajoznawstwu w edukacji szkolnej

      Podjęte niedawno przez Ministra Edukacji Narodowej decyzje w sprawie nowych podstaw programowych kształcenia ogólnego obowiązujących w szkołach różnych szczebli wyraźnie ograniczają możliwości rzetelnego poznania naszych dziejów, a także środowiska geograficzno-przyrodniczego przez młode pokolenia Polaków. Wprowadzone ograniczenia podcinają zupełnie możliwości wpajania krajoznawstwa, które od stulecia nierozerwalnie wiąże się z budzeniem i kształtowaniem patriotyzmu u młodych. Zarząd Główny Stowarzyszenia „Poznaj Swój Kraj” jest zaskoczony tymi decyzjami ministra, a zarazem aprobatą dla takich posunięć ze strony rządu polskiego. Biorąc pod uwagę wielowiekowe doświadczenia i potrzeby naszego państwa i narodu - także nowe uwarunkowania wynikające z przystąpienia do Unii Europejskiej - uznajemy decyzje ministerialne za błędne, kłócące się z interesem Narodu Polskiego. Wyrażając naszą niezgodę na posunięcia resortu edukacji zwracamy się do Ministra o uchylenie błędnych decyzji i przywrócenie należnego miejsca dla nauczania historii, geografii, a także krajoznawstwa w całym systemie edukacji szkolnej. Oczekujemy także aprobaty dla korekty rozporządzenia ze strony Rządu RP. Wielki Polak, któremu wdzięczni możemy być za ogromny wkład w odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów, Józef Piłsudski powiedział: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości , nie godzien jest szacunku”. Ten szacunek dla przeszłości zaczyna być kształtowany zarówno w rodzinach, jak i instytucjach szkolnych. I nikt nie może szkół zwolnić od tej powinności. Licząc na oczekiwane decyzje ministerialne wierzymy w patriotyczną odwagę naprawienia błędów, na spełnienie oczekiwań wielu środowisk czerpiących z poznania naszej historii mądrości pozwalających na uniknięcie błędów i porażek.

  Zarząd Główny
  Warszawa, 14.III.2009r.  UCHWAŁA
  w sprawie przywrócenia 50-procentowych zniżek kolejowych
  dla uczestników imprez krajoznawczo-turystycznych

      Zarząd Główny Stowarzyszenia „Poznaj Swój Kraj" ze zdziwieniem przyjął decyzję spółek kolejowych, eliminującą możliwość korzystania przez uczestników imprez krajoznawczo-turystycznych organizowanych w kraju z 50-procentowych zniżek w opłatach za przejazdy pociągami pospiesznymi i ekspresowymi. Ograniczenie tej możliwości tylko do pociągów zwykłych, kursujących jedynie na terenie określonej jednostki regionalnej kolei pozbawia możliwości poznawania różnych regionów Polski przez rzesze mieszkańców nie posiadających własnych pojazdów, w tym szczególnie młodzież szkolną i studencką. Zaprzepaszcza też możliwość uprawiania wędrownictwa zbiorowego rodzin ubogich stając tym samym w sprzeczności z ideą konsolidowania podstawowych komórek społecznych, umacniania więzi rodzinnych. Sprzeciwiając się wprowadzonym od nowego, 2009 roku decyzjom spółek kolejowych Zarząd Główny naszego Stowarzyszenia zwraca się do ich władz o przywrócenie 50-procentowych zniżek stosowanych dawniej wobec uczestników imprez krajoznawczo-turystycznych. Jednocześnie apelujemy do innych, bratnich organizacji turystycznych o poparcie dla naszej uchwały. Zarząd zwraca się również do władz państwowych naszego kraju o podjęcie działań mogących przyspieszyć podjęcie oczekiwanej przez krajoznawców i turystów kolejowej decyzji.  POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI
  - pierwsze uchwały

      28 kwietnia 2007r. na swym pierwszym po rejestracji Stowarzyszenia posiedzeniu zebrał się Zarząd Główny. Na obrady zaproszeni zostali także członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Naczelnego Sądu Koleżeńskiego. Podjęto kilka ważnych uchwał potwierdzających idee przyjęte u zarania stowarzyszeniowych dziejów, a jednocześnie ujmujących konkretne zadania wyznaczone na ten i przyszły rok pracy.

      Jeden z pierwszych dokumentów uchwalonych przez Zarząd Główny nawiązuje do setnej rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, w roku której narodziło się nasze stowarzyszenie. Oddając hołd prekursorom ruchu krajoznawczego, za jedno z głównych zadań przyjęto poszukiwanie śladów ich działalności w miejscach zamieszkania naszych członków, a także utrwalenie wiedzy o chlubnych dokonaniach wielu następców, także i współczesnych, ofiarnych działaczy pozostających nieraz w cieniu zapomnienia.
      Do najważniejszych przedsięwzięć uchwalonych przez Zarząd Główny można zaliczyć prace zmierzające do upowszechnienia troski o kroniki rodzinne, drzewa genealogiczne,
  a nawet monografie rodów. Stąd hasłem tegorocznych poczynań stały się "Moje rodzinne korzenie". bliskimi temu są i inne propozycje kierowane do wszystkich członków i ogniw stowarzyszeniowych, którym nadano nazwę: "W hołdzie bohaterom narodowym" bo przecież ci - żołnierze AK i innych formacji walczących o niepodległość kraju, także twórcy kultury narodowej i działacze ofiarnie pracujący dla niezależności Polski tak szybko odchodzą. Warto więc poznawać tych bohaterów, organizować z nimi spotkania, utrwalać ich dokonania.
      Jedna z kolejnych propozycji to "Przecieranie nowych szlaków" - odkrywanie
  i popularyzowanie ścieżek i tras spacerowych wiodących przez atrakcyjne rejony kraju.
  Do programu wpisano także współpracę z "nauczycielami ojczystego kraju", którzy zechcą podjąć się reaktywowania szkolnych kół krajoznawczych, dla których planowany jest m.in. doroczny rajd stowarzyszeniowy.  Uchwała nr. 1
  Zarządu Głównego Stow. PSK
  podjęta na posiedzeniu w dniu 28.IV.2007r

      Zarząd Główny z satysfakcją akceptując wszelkie działania związane
  z procesem rejestracyjnym Stowarzyszenia "Poznaj Swój Kraj", a w tym poprawki wprowadzone do statutu decyzjami członków - założycieli z dnia 28 grudnia 2006r, wyraża zadowolenie z zakończenia procedury rejestracyjnej. Uzyskana osobowość prawna pozwala na rozwinięcie aktywnej działalności, poszerzenie grona członkowskiego, pozyskiwanie sojuszników.
      Zarząd jest przekonany, że Stowarzyszenie ambitnie realizować będzie przyjęte cele
  i zadania uchwalone na I Zjeździe założycielskim, że w to wielkie przedsięwzięcie włączą się wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

  Warszawa, 28 kwietnia 2007r.  Uchwała nr. 2
  Zarządu Głównego Stow. PSK
  podjęta na posiedzeniu w dniu 28.IV.2007r

      Zarząd Główny przyjmując z radością fakt usankcjonowania prawnego Stowarzyszenia "Poznaj Swój Kraj" pragnie podkreślić, iż nasza nowa organizacja krajoznawców polskich narodziła się w roku obchodów 100-lecia krajoznawstwa zainicjowanego przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Pomni tamtejszych, doniosłych wydarzeń sprzed wieku chylimy czoła przed twórcami idei poznawania ojczystego kraju, krzewienia miłości do rodzinnych stron oraz rzetelnej pracy dla rozmnażania dorobku Polski, umacniania jej państwowości.
  Szczególny hołd składamy działaczom - założycielom PTK utworzonego w 1906 roku w Warszawie - Zygmuntowi Glogerowi, Aleksandrowi Patkowskiemu, Mieczysławowi Orłowiczowi, Aleksandrowi Janowskiemu, Kazimierzowi Kulwieciowi, których praca może być dla nas wzorem oddania służbie Ojczyzny.
      Przyjmując przesłanie prekursorów krajoznawstwa polskiego:
  "Przez poznanie kraju do jego umiłowania, a poprzez umiłowanie do czynów ofiarnych" pragniemy rzetelnie wypełniać cele i zadania nakreślone w naszym statucie, być wzorem rzetelności i uczciwości, patriotycznego zaangażowania w rozwój Poski, oddania dla wspólnych, narodowych spraw. Wierzymy, że do naszych dążeń dołączać będą kolejne rzesze rodaków, w kraju i na obczyźnie, dla których drzwi naszego stowarzyszenia są szeroko otwarte.
      Upamiętniając stulecie polskiego ruchu krajoznawczego zwracamy się do wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia "Poznaj Swój Kraj", by podjęli działania zmierzające do:

 • wyszukiwania w miejscach swego zamieszkania i najbliższej okolicy śladów działania
       prekursorów krjoznawstwa polskiego:
 • przypomnienia światłych Polaków mających związek z ich miejscowościami, którzy
       poprzez krajoznawstwo uczyli miłości do ojczystego kraju
 • sporządzenia ogólnopolskiego słownika biograficznego utrwalającego zasłużonych
       krajoznawców polskich, bedącego swoistym pomnikiem wystawionym w hołdzie tym,
       na których wzorować powinny się nowe pokolenia Polaków.

 • Na owoce naszych jubileuszowych dociekań i badań czekają łamy miesięcznika "Poznaj swój kraj", obejmującego patronat nad akcjami związanymi z utrwaleniem rocznicy stulecia krajoznawstwa polskiego w naszym Stowarzyszeniu.

  Warszawa, 28 kwietnia 2007r.  Uchwała - apel
  w sprawie odrodzenia
  szkolnego ruchu turystycznego

      Już sto lat temu twórcy polskiego ruchu krajoznawczego uznali tę formę społecznej aktywności za wielką, godną polecenia szkołę poznawania ojczystego kraju - jego historii, kultury, tradycji i dorobku gospodarczego. W tej cennej działalności stawiano na młodzież, jej wychowanie patriotyczne którego celem było i jest rozbudzenie miłości do ojczystego kraju.
      Potwierdzeniem uznania dla tej formy edukacji obywatelskiej stały się szkolne koła krajoznawcze powstające od chwili odrodzenia polskiej państwowości. Także powołanie czasopisma "Poznaj swój kraj", adresownaego przede wszystkim do szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych. Regres w ich rozwoju przyniosły lata 90-te minionego wieku. Przyczyn tego jest wiele. Obok zauroczenia Zachodem, coraz bardziej dostępną turystyką zagraniczną, także zanik zainteresowania szkoły tą formą pracy z dziećmi i młodzieżą.
      Widząc coraz wyraźniejszą potrzebę odrodzenia patriotycznego myślenia, odnowienia sprawdzonych zajęć krajoznawczych w środowiskach szkolnych, nasze nowe stowarzyszenie mające w nazwie cenne przesłanie "Poznaj swój kraj" zwraca się z apelem:

 • do Ministra Edukacji Narodowej by swym autorytetem i uprawnieniami scedowanymi
       przez rząd RP na nowo wprowadził do programów nauczania zajęcia krajoznawcze
       wraz z wycieczkami do miejsc godnych poznania przez wszystkich Polaków;
 • do kuratorów oświaty i wszystkich ogniw nadzoru pedagogicznego o promowanie zajęć
       krajoznawczo-turystycznych będących również atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego
       przez uczniów szkół wszystkich szczebli;
 • do dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych o tworzenie sprzyjającego
       klimatu dla odrodzenia i pracy szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych;
 • do wszystkich nauczycieli, a szczególnie nauczających geografii, historii, przyrody,
       czy języka ojczystego o szersze wykorzystwanie wędrownictwa w edukacji szkolnej;
 • do pedagogów - entuzjastów wycieczek, rajdów i obozów krajoznawczych o tworzenie
       uczniowskich kół mających na celu poznawanie naszego kraju.

  Nasze stowarzyszenie wraz z patronującym mu miesięcznikiem "Poznaj swój kraj" pragnie wspomagać wszelkie działania związane z odrodzeniem szkolnego ruchu krajoznawczego, służyć radą i pomocą wszystkim szkolnym ogniwom podejmującym to zadanie. Jednocześnie stowarzyszenie gotowe jest wspierać wszystkie działania instytucji wspomagających odrodzenie szkolnego ruchu krajoznawczego.
  Liczymy, że to działanie znajdzie wielu realizatorów i sojuszników.

  Warszawa, 28 kwietnia 2007r.  Uchwała nr. 2
  Zjazdu Założycielskiego
  Stowarzyszenia "Poznaj Swój Kraj"

      Zjazd z wielkim zadowoleniem przyjmuje decyzję Firmy AMOS - właściciela i wydawcę miesięcznika "Poznaj swój kraj" posiadającego wszelkie prawa do tego tytułu prasowego i jego nazwy, zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP na użyczenie nazwy "Poznaj swój kraj" dla określenia nazwy powoływanego Stowarzyszenia - Poznaj Swój Kraj.
      Jednocześnie Zjazd wyraża trwałą wolę ścisłej współpracy z czasopismem i jego wydawcą, w ramach której Stowarzyszenie będzie promować miesięcznik "Poznaj swój kraj" zarówno wśród swoich członków, jak i szerokich kręgów społeczeństwa polskiego, mając jednocześnie zapewnienie, iż tytuł ten będzie podstawowym źródłem informacji o działaniach Stowarzyszenia.
      Zjazd upoważnia nowowybrany Zarząd Główny do podpisania z Firmą AMOS umowy sankcjonującej decyzję najwyższej władzy Stowarzyszenia, precyzującej zasady trwałej współpracy obu Stron.

  Warszawa, 1 lipca 2006r.  Stowarzyszenie Miłośników Ojczystego Kraju
  01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 8a,
  tel/fax 22 663-87-52, e-mail: stowpsk@amos.waw.pl


 • AMOS © 2008-2013