Strona główna
Statut
Materiały - dokumenty
Struktura organizacyjna
Władze Stowarzyszenia
Członkowie
Przystąpienie do stowarzyszenia
Kalendarz turysty-krajoznawcy
Komunikaty - aktualności
Imprezy stowarzyszeniowe

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

    17 listopada 2012 roku obradował w Warszawie Zarząd Główny naszego Stowarzyszenia. Głównym tematem była pozjazdowa sytuacja organizacji oraz sprawy związane z dalszą naszą działalnością. To ważne zagadnienia z którymi Zarząd postanowił zapoznać wszystkich członków Stowarzyszenia wyznaczając jednocześnie trzymiesięczny okres na podjęcie ważkich decyzji. O szczegółach wszyscy zostaną powiadomieni w niedługim czasie.

    W dalszej części obrad Zarząd zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2011 kierując jednocześnie przypomnienie do sporej części członków o opłacenie składek członkowskich. Podjęto także uchwałę solidaryzującą się z wszystkimi organizacjami, mieszkańcami Zakopanego i Podtatrza sprzeciwiającymi się sprzedaży Polskich Kolei Linowych, a w tym linii prowadzącej na Kasprowy Wierch, zagranicznym inwestorom. Zarząd Główny opowiedział się za pozostawieniem tego przedsiębiorstwa w polskich rękach, żądając jednocześnie wycofania projektu sprzedaży wysokorentownych PKL będących wzorcowym przykładem narodowego współdziałania firmy, władz lokalnych
i mieszkańców regionu.

    W końcowej części obrad Zarząd potwierdził przyjęcie pana Stefana Kościelniaka
z Turku do grona pełnoprawnych członków Stowarzyszenia, a także przyjął z wielką aprobatą informację o gotowości wsparcia naszych działań przez Burmistrza warszawskiego Żoliborza, Krzysztofa Buglę.

... aktualizacja: listopad 2012 ...


CZAS NA AKTYWNE DZIAŁANIE

    Dalszy rozwój organizacji i doskonalenie sprawdzonych form pracy, a jednocześnie tworzenie klimatu dla odrodzenia krajoznawstwa wśród szerokich kręgów społecznych, to najważniejsze z zadań, jakie przyjął obradujący niedawno Zarząd Główny Stowarzyszenia "Poznaj Swój Kraj".

    Okres pierwszej kadencji pokazaŁ jak wiele jest do zrobienia w tym zakresie. Obojętność, a może i niechęć wŁadz państwowych i samorządowych wobec idei krajoznawczych będących niegdyś ważnym składnikiem wychowania obywatelskiego, odsuwanie na dalszy plan propozycji ożywienia społecznej aktywności w tym zakresie, rezygnacja z pozalekcyjnych form poznawania dziejów i dorobku ojczyzny przez dzieci i młodzież szkolną, to tylko niektóre przejawy wymagające aktywnego przzeciwdziałania. Stąd do programu organizacji wpisane zostały stosowne przedsięwzięcia, wśród których znalazła się nie tylko krajowa konferencja poświęcona miejscu i roli krajoznawstwa w życiu państwa i narodu, ale także różne zabiegi sprzyjające zrozumieniu potrzeby powrotu do sprawdzonych form pracy w tym zakresie przez decydentów, z którymi władze stowarzyszenia chcą podjąć dialog. Dla jego owocnego efektu potrzebne jest złączenie sił wszystkich organizacji działających na polu turystyki, krajoznawstwa i rekreacji, o którą to solidarność apelują władze stowarzyszenia.

    Nie wszystkie ciekawe przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w pierwszej kadencji zostały spełnione. Zarząd Główny chce wrócić do nich wpisując do swego programu m.in. organizację Centrum Krajoznawstwa Polskiego, powołanie kół środowiskowych i szkolnych, przeprowadzenie kilku akcji mających na celu pozyskanie promotorów i organizatorów działań krajoznawczych. Oczywiście przyjęty program ma charakter otwarty, będzie można wpisać do niego wiele nowych, ciekawych inicjatyw. Znalazł się w nim już patronat nad konkursem fotograficznym "Na polskim szlaku", jaki podjęła Redakcja '"Psk", a także współudział w organizacji poetyckich spotkań krajoznawców, inaugurowanych w grudniu br. w Warszawie.

    Doświadczenia pierwszych lat działalności pokazały także z jakimi nieprawidłowościami może się spotkać organizacja. Przykładem tego jest choćby praktyka wykorzystywania stowarzyszenia do prywatnych celów przez b. przewodniczącego koła opolskiego, wobec którego Zarząd Główny podjął decycję o wyegzekwowaniu należnych zobowiązań.

    Wśród postanowień przyjętych na ostatnim posiedzeniu znalazł się podział zadań i kompetencji członków ZG, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2010, przyjęcie apelu do członków i sympatyków Stowarzyszenia o powszechną prenumeratę czasopisma "Poznaj swój kraj". Decyzją Zarządu do grona członków Stowarzyszenia przyjęta została pani Marzena Karczewska z Nowej Soli, zaś trzem osobom z Opola przywrócone zostały prawa człokowskie, wraz z jednoczesnym umorzeniem składek należnych do końca 2010 r.

    PS. Zarząd z ogromną aprobatą odniósł się do propozycji kilku osób nie będących członkami władz, a gotowych do podjęcia jednego, konkretnego zadania. Wolontariusze są mile widziani w Stowarzyszeniu "Poznaj Swój Kraj".

... aktualizacja: listopad 2011 ...


SPROSTAĆ AMBITNYM ZADANIOM

    W poprzednim wydaniu naszego czasopisma zamieściliśmy sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Poznaj Swój Kraj", które 27 listopada 2010 r. podsumowało działalność w okresie pierwszej kadencji. Wraz z wyborem nowych władz naczelnych podjęto kilka uchwał, które - zgodnie z zapowiedzią - publikujemy poniżej.

Jedną z nich, chyba najważniejszą, jest uchwała w sprawie odrodzenia patriotyzmu, przywrócenia warunków dla rozwoju krajoznawstwa, tworzenia lepszych możliwości dla poznawania ojczystego kraju, a także działań niezbędnych dla rozwoju wypoczynku na polskiej ziemi.

    Jednocześnie poszukując sposobów dla ożywienia działalności, także w środowiskach uczniowskich; pozyskania sojuszników dla naszych programu na najbliższe lata, zbieżnego z realiami i możliwościami organizacji. Licząc na zacieśnienie współpracy z redakcją „Poznaj swój kraj" zwrócono się jednocześnie do wszystkich członków Stowarzyszenia o zwiększenie czytelnictwa tego czasopisma, o powszechną jego prenumeratę w szeregach członkowskich.

    Jednym z ważnych postanowień walnego zebrania stała się uchwała sprowokowana nieprawidłowościami finansowymi spowodowanymi w Opolskim Kole stowarzyszenia przez prezesa zarządu tego koła, a w pełni ujawnionymi dopiero w 2010 r. W tejże uchwale zapisano konkretne zobowiązanie Głównej Komisji Rewizyjnej do corocznych kontroli działalności kół terenowych. Poparto przy tym decyzję Zarządu Głównego o niedopuszczeniu do pobierania składek członkowskich przez zarządy kół, a przekazywanie ich przez członków bezpośrednio do Zarządu Głównego. Jednocześnie uczestnicy Walnego Zebrania pozbawili członkostwa w Stowarzyszeniu pana Tadeusza Rogożę - odwołanego wcześniej z funkcji wiceprezesa ZG, i zawieszonego w pełnieniu funkcji prezesa koła opolskiego.

(wiecej szczegołów na opolskim Kole Stowarzyszenia).

... aktualizacja: maj 2011 ...


Bilans I kadencji

KRAJOZNAWSTWO NADAL POTRZEBNE POLSCE

    W sobotę, 27 listopada 2010 r., w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Poznaj Swój Kraj" zamykające pierwszą kadencję działalności organizacji. Podsumowano dorobek minionych czterech lat, przyjęto uchwałę programową oraz dokonano wyboru nowych władz.

    Walne zebranie otworzył prezes Zarządu Głównego red. Janusz Sapa, serdecznie witając przybyłych. Zabrakło w tym gronie dwóch, aktywnych członków stowarzyszenia: Andrzeja Berenta z Warszawy i Jana Kalucha z Boguszowa-Gorców, którzy odeszli na wieczny szlak. Minutą ciszy uczczono Ich pamięć. Po przypomnieniu celów walnego zebrania prezes zarządził wybory trzyoosobowego prezydium obrad, którego przewodnictwo powierzono Jackowi Żytowiczowi.

    Rozpoczęła się żmudna procedura uchwalenia porządku obrad, wyboru komisji skrutacyjnej, mandatowo-wyborczej oraz uchwał i wniosków. Następnie wysłuchano sprawozdania z czteroletniej działalności, przedstawionego przez prezesa ZG. Przypomniał on motywy i warunki, w jakich doszło do powołania stowarzyszenia, nad ideą którego toczyła się kilkuletnia dyskusja czytelników „Poznaj swój kraj", a także postanowienia spotkania założycielskiego zwołanego 1 lipca 2006 r. w Warszawie. Kilkumiesięczne działania związane z realizacją decyzji tego gremium, które uchwaliło statut, wybrało pierwsze władze i podjęto uchwały wytyczające kierunki działania, uwieńczyło usankcjonowanie organizacji przez sąd rejestrowy, co nastąpiło w styczniu 2007. Od tego czasu władze organizacji skupiły się na rozwoju stowarzyszenia, podjęły też działania programowe mające na celu odrodzenie ruchu krajoznawczego m.in. w środowisku szkolnym. W tej sprawie podjęto kilka specjalnych uchwał, zorganizowano też pierwsze, wzorcowe spotkania i imprezy (m.in. w Nagłowicach na Ziemi Kieleckiej i w Toruniu).

    Stowarzyszeniowe idee uznało za własne ponad 200 osób, które złożyły deklaracje o przystąpieniu do organizacji. Powstały też pierwsze koła terenowe: w Opolu, Wałbrzychu i Warszawie. Niestety, nie wszyscy wytrwali w swych postanowieniach o udziale w życiu organizacji, czego przykładem mogły być nawet rezygnacje z udziału we władzach kilku osób. Nie udało się także zrealizować wszystkich zadań programowych, w tym zaplanowanego rajdu nauczycieli kraju ojczystego. To fakt, iż narodziny stowarzyszenia przypadły w trudnym okresie ostatnich lat, kiedy nie ma sprzyjającego klimatu dla działalności społecznej, a także dla rozwoju krajoznawstwa, a nawet wypoczynku w ojczystym kraju. Toteż nasza organizacja upomniała się kilkakrotnie o te sprawy, występując m.in. o zahamowanie obciążeń podatkowych stosowanych przez władze np. wobec właścicieli bazy turystycznej, 0 przywrócenie zniżek na przejazdy dla uczestników imprez turystycznych, o większą przychylność i pomoc władz organizatorom imprez, w tym szczególnie dziecięcych i młodzieżowych. Obojętność adresatów tych wniosków i postulatów stawia przed stowarzyszeniem nowe wyzwania, którym sprostać ono powinno w okresie nowej, drugiej kadencji.

    Z kolei zebrani wysłuchali sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej, wnioskującej o uchwalenie absolutorium dla Zarządu Głównego, a także Głównego Sądu Koleżeńskiego, który - i dobrze - nie miał w tej kadencji żadnych spraw do rozpatrzenia.

    Rozpoczęła się dyskusja, w trakcie której wysłuchano także sprawozdania Komisji Mandatowej potwierdzającej prawomocność obrad oraz podjęto działania proceduralne poprzedzające wybór nowych władz. Uznając działania poprzednich za zgodne ze statutem i programem uchwalono absolutorium dla ustępującego Zarządu Gtównego, co otworzyło drogę do przeprowadzenia wyborów.

    Pierwsze głosowanie dotyczyło wyboru prezesa Zarządu Głównego. Został nim ponownie Janusz Sapa. Następnie dokonano wyboru ośmiu członków Zarządu Głównego oraz trzyosobowe zespoły Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Już w końcowej części zebrania zapadły decyzje o ukonstytuowaniu się tych organów, w wyniku czego wiceprezesami ZG zostali: Ryszard Orłowski z Warszawy i Jacek Żytowicz z Sulejówka, sekretarzem - Teresa Bichta z Kozienic, skarbnikiem Wiesław Bratkowski z Warszawy, zaś członkami ZG: Sławomir Chojnacki ze Żnina, Witold Lechowicz z Międzyborza, Tomasz Puszczyński z Konina i Krzysztof Wiatr z Końskich.

    Nowa Główna Komisja Rewizyjna działać będzie w następującym składzie: przewodnicząca - Alina Dziadosz z Wałbrzycha, wiceprzewodnicząca Danuta Rusin-Rosińska z Raciniewa, sekretarz Elżbieta Leonowicz-Frenszkowska z Olsztyna, zaś Główny Sąd Koleżeński w składzie: przewodnicząca Anna Orlicka-Sapa z Warszawy, wiceprzewodnicząca - Ewa Lechowicz z Międzyborza, sekretarz - Marzenna Stempień-Satek z Warszawy.

    Na zakończenie przyjęto kilka uchwał, w tym dotyczącą stanowiska Stowarzyszenia w sprawie odrodzenia patriotyzmu, przywrócenia warunków dla rozwoju krajoznawstwa, tworzenia lepszych możliwości dla poznawania ojczystego kraju i działań sprzyjających rozwojowi wypoczynku na ojczystej ziemi. Pełny tekst tego dokumentu oraz omówienie pozostałych uchwał przedstawimy w następnym wydaniu „Poznaj swój kraj" (10-12/10), będącym nadal czasopismem promującym działalność stowarzyszenia, współuczestniczącym w inicjatywach organizacji, której użyczył nazwy.

... aktualizacja: 21.02.2011 ...


NOWA KADENCJA POZPOCZĘTA

    27 listopada 2010r. odbyło się w Warszawie walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Poznaj Swój Kraj", kończące pierwszą kadencje działalności. Dokonano podsumowania czteroletniego dorobku organizacji, podjęto także uchwały programowe. Po udzieleniu absolutorium ustępującym władzom dokonano wyboru nowego Zarządu, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Ich skład przedstawia się następująco:

Zarząd Główny:
prezes - Janusz Sapa
wiceprezesi - Ryszard Orłowski
                       - Jacek Żytowicz
sekretarz - Teresa Bichta
skarbnik - Wiesław Bratkowski
członkowie - Sławomir Chojnacki
                     - Witold Lechowicz
                     - Tomasz Puszczyński
                     - Krzysztof Wiatr

Główna Komisja Rewizyjna:
przewodnicząca - Alina Dziados
wiceprzewodnicząca - Danuta Rusin-Rosińska
sekretarz - Elżbieta Leonowicz-Frenszkowska

Główny Sąd Koleżeński:
przewodnicząca - Anna Orlicka-Sapa
wiceprzewodnicząca - Ewa Lechowicz
sekretarz - Marzenna Stempień-Sałek

... aktualizacja: 4.XII.2010 ...


OWOCNYCH OBRAD

    Jak już informowaliśmy, 27 listopada br. w Warszawie odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Poznaj Swój Kraj". Podsumują oni pierwszą kadencje swej działalności, uchwalą program na najbliższe lata oraz dokonają wyboru władz, które pokierują działaniami organizacji.
    Jest wiele tematów, nad którymi będzie dyskutować stowarzyszeniowe grono. Jednym z najważniejszych jest... samo istnienie towarzystwa. Jak pokazały minione cztery lata, zdołało ono pozyskać niezbyt liczne grono członków. Nadal nie ma ono zwolenników w środowiskach szkolnych. Nie wszystkie przyjęte na zebraniu założycielskim zadania zostały też wykonane. Zabrakło też wielkiego, społecznego zaangażowania do forsowania poglądów, podejmowania uchwał i działań służących rozwojowi idei krajoznawstwa będącego pewną formą wpajania patriotyzmu. To fakt, iż organizacja podjęła kilka tematów, sprzyjających odrodzeniu rzuconych przed stu laty przesłań światłych krajoznawców, upomniała się o przywrócenie edukacji szkolnej przedmiotów kształtujących wiedzę i postawy obywatelskie młodego pokolenia, zaapelowała do wszystkich środowisk o rozszerzenie czytelnictwa naszego czasopisma krajoznawczo-turystycznego, a ze spraw przyziemnych podjęła zabiegi o przywrócenie zniżek udzielanych turystom w środkach transportu. Spośród działań organizatorskich wymienić można choćby wzorcowe spotkania terenowe z chlubną historią i wielkimi Polakami urządzone w Nagłowicach czy Toruniu. Ale dla czołowej kadry Stowarzyszenia to wciąż za mało, jeśli zważyć, iż cała sfera turystyki i wypoczynku rodaków znajduje się w coraz gorszej kondycji, i właśnie to rzecznictwo interesów entuzjastów krajoznawstwa powinno stać się wiodącym działaniem organizacji. Samo urządzanie wycieczek terenowych nie może wypełniać całego programu stowarzyszenia.
    Prologiem do dyskusji, jaką podejmą członkowie na walnym zebraniu były publikacje zamieszczane na łamach "Poznaj swój kraj", pisma którego tytuł stał się inspiracją do powstania stowarzyszenia, a które jest niejako jego organem prasowym. Po jednym z ostatnich materiałów „zjazdowych" nadszedł list od jednego z członków, zawierający znamienne słowa: „... Nie jest dla mnie ważne, ile imprez zorganizowało moje stowarzyszenie, ile podjęto uchwał, czy zwołało konferencji. Ważniejsze jest, że po prostu istnieje, że kultywuje idee poznawania ojczystego kraju, że wpaja swym członkom, a poprzez miesięcznik także innym rodakom, miłość do ojczystych ziem. Popieram tę ideę i najzwyczajniej serdecznie dziękuję inicjatorom i przywódcom za cztery lata społecznej pracy. Życie nie skąpi mi kłopotów i trudności przez które - pewnie jak i u wielu innych osób - nie mam czasu na aktywne działanie. Ale jestem i będę członkiem stowarzyszenia, bo ono przypomina stale: poznaj swój kraj!"
    Niech więc te słowa zostaną przyjęte jako obowiązujące na całą nową kadencję.

... aktualizacja: 23.XI.2010 ...


WALNY ZJAZD W LISTOPADZIE

    Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego decyzja zapadła: walny zjazd sprawozdawczo-wyborczy   Stowarzyszenia   "Poznaj   Swój   Kraj" odbędzie się 27 listopada 2010r., w Warszawie. Podsumuje on czteroletni okres działalności, wytyczy najważniejsze kierunki i program pracy na nową kadencję, dokona wyboru nowych władz organizacji. Tym samym zamknięty zostanie pierwszy rozdział istnienia organizacji, która w pierwotnym zamiarze miała nosić nazwę Stowarzyszenia Krajoznawców Polskich.

... aktualizacja: 3.XI.2010 ...


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

    Rok 2010 kończyć będzie czteroletnią kadencję pierwszych władz Stowarzyszenia „Poznaj Swój Kraj". Będzie to też okazja do posumowania dotychczasowej działalności organizacji i wytyczenia nowych zadań na najbliższe lata. Zanim jednak zwołany zostanie zjazd sprawozdawczo-wyborczy Zarząd Gtówny postanowił zaprosić wszystkich członków na walne zebranie poświęcone analizie spraw jakimi dotąd zajmowało się stowarzyszenie. Zebranie to odbyło się 25 września 2009 r. w Toruniu. Punktem wyjścia do debaty plenarnej stało się sprawozdanie z trzyletniej działalności złożone przez prezesa Zarządu Głównego, Janusza Sapę.
    W czasie obrad wiele uwagi poświęcono rozwojowi organizacyjnemu stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk szkolnych; inicjatywom programowym służącym odrodzeniu krajoznawstwa; współdziałaniu w tym zakresie z miesięcznikiem „Poznaj swój kraj"; także imprezom wzmacniającym więzi społeczne wewnątrz organizacji. Uznając powyższe działania za zgrodne ze statutowymi wymogami, a jednocześnie wskazując na potrzebę pozyskiwania nowych członków i sojuszników, doskonalenia działań wszystkich ogniw, podkreślano także ogromną wartość społecznej, bezinteresownej pracy grona czołowych działaczy. (Do spraw poruszonych na walnym zebraniu powrócimy jeszcze na naszych łamach).
    Podczas obrad, którym przewodniczył wiceprezes Tadeusz Rogoża, przeprowadzono wybory uzupełniające do władz stowarzyszenia. W ich wyniku członkami Zarządu Głównego zostali: Ryszard Orłowski z Warszawy i Jan Trzos z Opola, zaś członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego - Sławomir Chojnacki ze Żnina.
    Walne zebranie członków poprzedziło posiedzenie Zarządu Głównego podczas którego zatwierdzono, sprawozdanie finansowe za rok 2008, podjęto uchwałę o współpracy z redakcją „Psk" w zakresie organizacji akcji „Poznajemy Polskie Pomniki Historii", a także uchwałę w sprawie zasad organizacji imprez stowarzyszeniowych. W sprawach różnych m.in. dokonano przyjęcia nowych członków, którymi zostali: Helena i Jan Piechota, Zygmunt Malczewski i Piotr Mietełka z Opola, Maciej Szczepański z Gniezna oraz Józefa Tabiś z Łambinowic.


Z prac Zarządu Głównego
W INTERESIE WSZYSTKICH TURYSTÓW

    Marcowe posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Poznaj Swój Kraj" odniosło się do kilku, interesujących bardzo środowiska krajoznawczo-turystyczne, tematów. Jednym z nich stała się likwidacja prawie 50-procentowych zniżek kolejowych, jaką od stycznia 2009 r. zarządziły PKP.
    Zanim jednak rozpoczęto obrady - minutą ciszy uczczono pamięć członka Głównego Sądu Koleżeńskiego, Jana Kalucha, który w ubiegłym roku odszedł na wieczny szlak. A później zajęto się kilkoma problemami, z których część była wstępnie omawiana wcześniej przez najwyższe władze stowarzyszenia. Po dłuższych analizach zalet i niedogodności Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu procedury uzyskania przez Stowarzyszenie „PSK" statusu organizacji pożytku publicznego. Umożliwiać on będzie m.in. pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową z dorocznych wpłat dokonywanych przez członków i sojuszników przy rozliczeniach podatkowych. Zarząd zatwierdził także ostateczny projekt powołania pod egidą Stowarzyszenia Centrum Krajoznawstwa Polskiego, które byłoby placówką edukacyjno-promocyjną służącą realizacji podstawowych celów statutowych.
    Odnosząc się krytycznie do ostatnich decyzji spółek działających w PKR ograniczających możliwość zakupu biletów zniżkowych przysługujących dotąd uczestnikom imprez krajoznawczo-turystycznych, podjęto stosowną uchwałę, której pełną treść przedstawiamy tutaj.
    W dalszej części obrad dyskutowana była sprawa nowelizacji wytycznych programowych ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla szkół wszystkich szczebli, w których treści nauczania przedmiotów służących poznawaniu przeszłości i współczesnych walorów naszego kraju uległy dalszemu spłyceniu i ograniczeniu. Podjęto uchwałę, w której Zarząd domaga się przywrócenia należnego miejsca historii, geografii i krajoznawstwu w edukacji szkolnej. Drugą, wspierającą te dążenia uchwałą stała się decyzja o podjęciu przez Stowarzyszenie konkursu pod hasłem „Moje rodzinne korzenie", adresowanego do członków, a także sympatyków naszej organizacji. Osobnym tematem posiedzenia stał się także rozwój czytelnictwa „Poznaj swój kraj". Do tych trzech ostatnich spraw powrócimy szerzej w następnym wydaniu naszego czasopisma.
    W części spraw organizacyjnych, jakie podjął Zarząd na tym posiedzeniu znalazła się sprawa wysokości składek członkowskich opłacanych przez uczniów. Do tej pory korzystali oni z 50-proc. ulgi, przy której roczna składka wynosiła 30 zł. Zważywszy na liczne głosy i propozycje płynące ze strony m.in. nauczycieli, Za¬rząd postanowił, iż od nowego roku szkolnego uczniowie oraz studenci studiów dziennych przy dotychczasowym wpisowym wynoszącym 20 zł opłacać będą symboliczną składkę w wysokości 10 zł w skali roku szkolnego. Sprzyjać to powinno tworzeniu szkolnych kół naszego Stowarzyszenia. Jednocześnie dokonując krytycznej analizy opłacalności składek Zarząd zwrócił się do wszystkich członków mających zaległości, o ich likwidację.
    W końcowej części posiedzenia przyjęto nowych członków Stowarzyszenia, którymi zostali: panie Ewa Haitner ze Świdnicy, Leokadia Czarny z Namysłowa, Danuta Bednarska, Zyta Szybicka, Teresa Sielicka, Alina Sierocka-Stachniuk, Urszula Zajączkowska, Danuta Kowalińska, Barbara Mikuła, Alicja Jędrzejczyk, Irena Necel, Barbara Machne, Wacława Krysta, Krystyna Górska, Lucyna Mietełka, Maria Zdybel, Alicja Karniej, Maria Kwoczek, Krystyna Nowak-Wolna, Jadwiga Flaczyńska-Sporek - wszystkie z Opola, Katarzyna Królak z Warszawy, Elżbieta Leonowicz-Frenszkowska z Olsztyna, Jadwiga Płocka z Pigży, oraz panowie: Jarosław, Michał i Rafał Królakowie z Klaudyna, Mariusz Kiryłow z Głuchołazów, Janusz Milewski i Antoni Jędrzejczyk z Opola oraz Mieczysław Micherda z Porąbki.


LEGITYMACJE I ODZNAKI STOWARZYSZENIOWE

    Zarząd Główny naszego Stowarzyszenia prowadzi akcje wydawania legitymacji członkowskich oraz odznak stowarzyszeniowych. Otrzymują je bezpłatnie wszyscy członkowie mający opłacone na bieżąco składki członkowskie. Legitymacje ważne są z corocznymi wkładkami, na których potwierdzone są wpłaty składek członkowskich.
    Aby otrzymać legitymację należy przesłać do Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Poznaj Swój Kraj" (01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 8a) zdjęcie legitymacyjne. Wystawianie legitymacji odbywa się na bieżąco, a wysyłki dokonywane są od ręki.


Z posiedzenia Zarządu Głównego

PRZED PÓŁMETKIEM KADENCJI
„Pod Dobrym Aniołem" - na dobry początek

    26 czerwca br. w Domu Turysty PTTK w Szczyrku odbyto się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Poznaj Swój Kraj". Debatowano nad kilkoma sprawami, jakimi w najbliższym czasie zamierza zająć się nasza organizacja. Zanim jednak rozpoczęto obrady prezes zarządu wręczył obecnym na posiedzeniu członkom odznaki stowarzyszeniowe.

Spośród kilku tematów żywo dyskutowanych przez zebranych na czoło wysuwają się obchody zbliżającego się 90-lecia zorganizowanego szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego, przypadającego w przyszłym 2009 roku. Rocznica ta powinna stać się okazją nie tylko do przypomnienia pionierskich dokonań podjętych przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, ale także zintensyfikowania działań naszego stowarzyszenia służących przywróceniu w szkołach mody na poznawanie kraju poprzez wędrownictwo uczniów, odrodzenie szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych. Postanowiono ostateczne decyzje w tej sprawie podjąć na następnym posiedzeniu ZG. Drugim z tematów dyskutowanych w Szczyrku stała się propozycja zgłoszona przez prezesa ZG utworzenia ogólnopolskiego centrum krajoznawstwa polskiego, w którym koncentrować mogłyby się wszelakie działania podejmowane przez organizację dla utrwalania tradycji, rozwijania i popularyzowania różnych form współczesnego krajoznawstwa odpowiadającego potrzebom m.in. młodego pokolenia, a jednocześnie służącego wspólnemu dobru państwa i narodu, będącego dobrą podstawą ofiarnej służby dla kraju. Ta wielowątkowa inicjatywa przedstawiona zostanie w formie szczegółowego programu i po zaakceptowaniu przez Zarząd Główny poddana zostanie ogólnostowarzyszeniowej debacie. Jednocześnie Zarząd upoważnił swego prezesa do rozpoczęcia konkretnych przedsięwzięć służących tworzeniu sprzyjającego klimatu i pozyskiwania zwolenników tej idei poza szeregami członkowskimi.

    Realizując jedno z zadań wpisanych do programu, a opatrzonego hasłem „Moje rodzinne korzenie" podjęto decyzję w sprawie ogłoszenia ogólnopolskiego konkursu otwartego dla wszystkich, którym idea odkrywania i utrwalania dziejów swych rodów jest bliska.

    Dokonano także bieżącej analizy realizacji programu organizacji i planu pracy jej organów. Postanowiono zwołać jeszcze w tym roku zjazd sprawozdawczy na półmetku pierwszej kadencji władz.

    Sporo uwagi poświęcono sprawom rozwoju organizacyjnego stowarzyszenia, także jego sytuacji finansowej, przy której opłacalność składek członkowskich ma niebagatelne znaczenie. Podjęto uchwałę na mocy której odznaka stowarzyszeniowa przekazywania będzie wszystkim członkom po uregulowaniu zobowiązań składkowych. Jednocześnie przyjęto wniosek dotyczący umiejętnego powiązania wymogów stawianych organizacjom pożytku publicznego z działalnością gospodarczą służącą rozwojowi stowarzyszenia, w tym także możliwości korzystania z darowizn i odpisów na działalność organizacji.

    W końcowej części posiedzenia przyjęto nowych członków, wśród których znalazł
się pierwszy członek wspierający jakim okazała się zakopiańska Spółka "Impuls BIL" prowadząc w Rabce Pensjonat "Pod Dobrym Aniołem".

    Na zakończenie Zarząd Główny wyraził poparcie dla akcji prowadzonej przez miesięcznik "Poznaj swój kraj" a dotyczącej przywrócenia pomnika Henryka Sienkiewicza usuniętego przez władze Kielc z głównej ulicy tego miasta. Zwrócono się z apelem do swych członków i wszystkich, którym twórca i jego dzieła są bliskie, o masowy udział w manifestacji, jaką redakcja zamierza zorganizować w Kielcach.


*   ZWIĘKSZA SIĘ LICZBA CZŁONKÓW
   *   PRZYBYWA KÓŁ
     *   NASZE INICJATYWY ZYSKUJĄ SOJUSZNIKÓW

    Choć mamy czasy niezbyt sprzyjające społecznej działalności, to jednak stale powiększa się lista członków naszego stowarzyszenia. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego obradującego w Warszawie szeregi nasze powiększyły się o 17 osób, jakie złożyły deklaracje gotowości uczestniczenia w realizacji statutowych celów. Jednocześnie usankcjonowana została działalność trzech kół terenowych. Oprócz Opolskiego Koła Stowarzyszenia „PSK", będącego dziś najliczniejszą jednostką na początku tego roku powstały dwa następne.

7 stycznia w Wałbrzychu odbyło się spotkanie założycielskie, w czasie którego dokonano także wyboru zarządu koła. Tworzą go:
Alina Dziadosz - prezes,
Maria Dudka - sekretarz,
Jadwiga Błaszczyk - skarbnik
oraz Marian Grzeszczyk - członek zarządu.

    Kilka dni później, 12 stycznia odbyło się w Warszawie spotkanie założycielskie Mazowieckiego Koła Stowarzyszenia „PSK". I tu dokonano wyboru władz koła. W skład trzyosobowego zarządu weszli:
Jerzy Głuski - prezes,
Ryszard Orłowski - sekretarz
i Jacek Żytowicz - skarbnik.

    Każde z kół podjęło już działalność, organizując spotkania i wycieczki krajoznawcze, w czym prym wiedzie Opolskie Koło Stowarzyszenia. Z sygnałów, jakie docierają do Zarządu Głównego wnioskować można, iż w najbliższych miesiącach liczba kół terenowych - a zależy nam także na powstaniu szkolnych - powiększy się. A jeśli już o organizacyjnych sprawach mowa, odnotować należy, iż w czasie debaty towarzyszącej zatwierdzeniu bilansu stowarzyszenia za rok 2006 i 2007 członkowie ZG wiele uwagi poświęcili opóźnieniom w opłatach składek członkowskich. Zaapelowano do osób mających zaległości w tym zakresie, o uregulowanie należności - dokonanie wpłat na konto stowarzyszeniowe (PKO BP O/W-wa nr 28 1020 1026 0000 1602 0118 0041).
Ze środków zgromadzonych przez członków finansowany jest m.in. druk legitymacji, jakie w najbliższym czasie będą rozsyłane wraz z potwierdzeniami opłat składek, a także odznaki stowarzyszeniowe. Już wzbudziła zainteresowanie nie tylko w gronie naszych członków, l tu pragniemy od razu zaznaczyć, iż odznaka ta będzie niedostępna dla osób spoza stowarzyszenia.

    W najbliższym czasie nasza organizacja wspierać będzie przedsięwzięcia podejmowane z okazji 50-lecia miesięcznika „Poznaj swój kraj" obejmując patronatem m.in. jubileuszowe konkursy inicjowane przez redakcję. Wiele uwagi pragnie poświęcić także współpracy ze środowiskami oświatowymi.

    Tu godzi się podkreślić, iż w kilku województwach z wielką przychylnością spotkała się nasza uchwała - apel w sprawie odrodzenia szkolnego ruchu krajoznawczego. Szczególnie wyróżniają się w tym władze oświatowe województwa łódzkiego. Mamy nadzieję, że nowym impulsem dla rozwoju
tej idei będzie 90 rocznica narodzin krajoznawstwa w szkołach, przypadająca w roku przyszłym. Sprawie tej poświęcone będzie m.in. czerwcowe posiedzenie Zarządu Głównego.


POWSTAŁO WARSZAWSKIE
KOŁO STOWARZYSZENIOWE

    12 stycznia 2008r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia "Poznaj Swój Kraj" odbyło się spotkanie grupy członków stowarzyszenia zamieszkałych w Warszawie. Jednomyślnie postanowili oni utworzyć Koło grupujące członków z terenu całego województwa mazowieckiego. Dyskutowano nad wstęnym programem działania Koła, którego wiodącą formą pracy będą spotkania połączone z wycieczkami po Warszawie i regionie mazowieckim. Dokonano wyboru pierwszych władz Koła. Prezesem został pan Jerzy Głuski, sekretarzem - pan Ryszard Orłowski, a skarbnikiem - pan Jacek Żytowicz. Zarząd Koła został upoważniony do przedłożenia władzom Stowarzyszenia stosownego wniosku o zatwierdzenia tego ogniwa organizacji.
Więcej szczegółów na ten temat w kolejnym wydaniu "Poznaj swój kraj".


I spotkanie w Nagłowicach

Z WIZYTĄ U IMĆ MIKOŁAJA REJA

    Realizując jedno z zadań statutowych, mające na celu poznawanie wielkich Polaków, a zatytułowane "Z wizytą u ...", w dniach 3-5 sierpnia 2007r Zarząd Główny Stowarzyszenia Poznaj Swój Kraj zorganizował pierwszą imprezę - spotkanie z imć Mikołajem Rejem. Odbyło się ono w Nagłowicach, byłej posiadłości ojca literatury polskiej na ziemi kieleckiej.

(pełna relacja ze spotkania znajduje się w "Psk" nr 7-9/06)


KONKURS NA ZNAK ROZSTRZYGNIĘTY

    Wiosną br. ogłoszony został konkurs na znak graficzny naszego Stowarzyszenia.
Do końca czerwca wpłynęło 15 projektów opracowanych przez ośmiu autorów.
Podczas posiedzenia Zarządu Głównego, jakie odbyło się 5 sierpnia 2007r
w Nagłowicach, jury pod przewodnictwem członka ZG, Witolda Lechowicza dokonało oceny nadesłanych prac i wybrało projekt najlepiej odpowiadający naszym ideom, a odbiegający od stosowanych już często układów i elementów (np. konturu mapy Polski). Autorem zwycięskiego znaku okazał się pan Bogumił Laitl z Opola. Jemu też przypadła nagroda Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
    Turystyczny drogowskaz z napisem "Stowarzyszenie Poznaj Swój Kraj" już niedługo pojawi się na drukach firmowych, legitymacjach członkowskich, a także w formie odznaki dostępnej wszystkim członkom.


Konto bankowe Stowarzyszenia

    Nasze stowarzyszenie ma już własne konto bankowe na które można realizować wpłaty (np. składek członkowskich, czy wpisowego). Oto jego numer:

PKO BP II/O Warszawa     28 1020 1026 0000 1602 0118 0041

    Wpłaty mogą być realizowane także przelewami internetowymi.
Jednocześnie informujemy, iż nadal przyjmować będziemy wpłaty dokonywane przekazami pocztowymi adresowanymi:

Zarząd Główny Stowarzyszenia
"Poznaj Swój Kraj"
ul. Broniewskiego 8a
01-785 Warszawa


Nawiążemy stałą współpracę

    Stowarzyszenie "Poznaj Swój Kraj" nawiąże stałą współpracę z obiektami wczasowymi, hotelami, schroniskami położonymi na terenia całego kraju, z których mogliby korzystać członkowiemstowarzyszenia na uprzywilejowanych zasadach. W zamian oferujemy nieustającą reklamę, organizację imprez stowarzyszeniowych, wsparcie w różnych przedsięwzięciach. Zainteresowani proszeni są o kontakt z Zarządem Głównym Stowarzyszenia, 01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 8a, tel/fax (0-22) 663-11-46, e-mail: stowpsk@amos.waw.pl


Stowarzyszenie Miłośników Ojczystego Kraju
01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 8a,
tel/fax 22 663-87-52, e-mail: stowpsk@amos.waw.pl

AMOS © 2006-2013