Strona główna
Statut
Materiały - dokumenty
Struktura organizacyjna
Władze Stowarzyszenia
Członkowie
Przystąpienie do stowarzyszenia
Kalendarz turysty-krajoznawcy
Komunikaty - aktualności
Imprezy stowarzyszeniowe
Koła Stow. PSK
mazowieckie

opolskie


BEZ ZAMIATANIA POD DYWAN

    Sprawa nieprawidłowości finansowych w opolskim kole nabrzmiewała od dłuższego czasu.
Już w 2009 r. prezes koła, a jednocześnie wiceprezes Zarządu Głównego(!) alarmowany
był w sprawie braku opłat składek członkowskich, a nawet i opłat wpisowego z tej najliczniejszej jednostki terenowej stowarzyszenia. Na posiedzeniach ZG tłumaczył to trudnościami obiektywnymi (niechęć do płacenia, niezaradność skarbników...), i nawet jeśli w tamtym 2009 r. wszyscy z zaległościami składkowymi otrzymali z Zarządu Głównego indywidualne prośby o uregulowanie zaległości, uspokojeni zostali przez swego prezesa, iż to pomyłka, że wszystkie składki w całości odprowadził
on do Warszawy, a tam panuje bałagan.

    Bezskuteczne oczekiwanie na zlikwidowanie zaległości doprowadziło do tego, iż w 2010 r. osoby z kilkuletnimi zaległościami - zgodnie z przepisami statutu - skreślone zostały z listy członków stowarzyszenia. Pan T. Rogoża zobowiązał się powiadomić je o tym na zaplanowanym walnym zebraniu koła. Ale oficjalne pismo ZG skierowane na jego adres wróciło do Warszawy
z adnotacją „nie przyjęto...". Tymczasem do władz naczelnych zaczęły nadchodzić informacje, iż wpisowe i składki członkowskie były regularnie przyjmowane przez prezesa koła. Jednocześnie na jesiennym posiedzeniu ZG tenże złożył nowe deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia kilku osób wcześniej skreślonych. Z rozmów przeprowadzonych po tym fakcie z zainteresowanymi okazało się, że nic nie wiedzieli o utracie praw członkowskich, zaś deklaracje wypisali ponownie, albowiem wcześniejsze - zdaniem wiceprezesa - zaginęły w Warszawie.

    Po tym wszystkim zadanie skontrolowania działalności finansowej opolskiego koła podjęła Główna Komisja Rewizyjna. Niestety, żaden z proponowanych terminów przyjazdu GKR do Opola nie odpowiadał panu Rogoży. Doszło do tego dopiero tuż przed zjazdem sprawozdawczo-wyborczym w Warszawie, ale na posiedzeniu GKR prezes koła nie przedstawił pełnego rozliczenia z pobranych składek członkowskich. Na podstawie przedstawionych szczątkowych dokumentów Komisja stwierdziła - po wpłacie 495 zł dokonanej w ostatniej chwili - debet
w wysokości 3592,50 zł. Jednocześnie nie otrzymała materiałów obrazujących rozliczenia finansowe 91 imprez zorganizowanych przez niego pod szyldem Stowarzyszenia „Poznaj swój kraj", gdzie odpłatność uczestników sięgała nawet 180, 200 i więcej złotych.

    Sprawę podjął Zarząd Główny na swym ostatnim przed zjazdem posiedzeniu. Wtedy to nie uzyskał od prezesa koła, a równocześnie wiceprezesa ZG, żadnych wyjaśnień. A kiedy ten oświadczył, że nie będzie się też z niczego rozliczał, bo rozliczenie... zaakceptowała już inna organizacja, a jej komisja rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń (sic!), on zaś żadnej dokumentacji finansowej w naszym stowarzyszeniu nie będzie prowadził, został zawieszony w pełnieniu funkcji prezesa opolskiego koła, oraz odwołany z funkcji wiceprezesa Zarządu Głównego.

    Ostateczna decyzja podjęta została przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia obradujące w końcu listopada 2010 w Warszawie. Uczestniczył w nim pan Tadeusz Rogoża, i odmówił jakiejkolwiek wypowiedzi. W tej sytuacji podjęto uchwałę o usunięciu go z szeregów członkowskich, i mimo próśb o zwrot pieczęci koła opolskiego przez trzy miesiące przetrzymywał ją a do ostatecznego uzgodnionego z nim terminu, tj. do 4 marca 2011 r. nie oddał żadnej dokumentacji czteroletniej działalności koła, ani nie dokonał wpłaty debetowej należności na konto stowarzyszenia.

    Zawłaszczeniem społecznych środków finansowych przez pana Rogożę zajęło się opolskie koło naszego Stowarzyszenia, zaś zadanie wyegzekwowania wszystkich jego powinności podjął Zarząd Główny, łącznie z przekazaniem stosownego wniosku do prokuratury. Jedno nie ulega wątpliwości, iż w naszej organizacji nie ma i nie będzie tolerancji dla szalbierstw któregokolwiek z członków, choćby nawet pełniących publiczne, najwyższe funkcje. Nie będzie też tolerancji dla kłamstw, prywaty i bezczelności kogokolwiek, kto chciałby uczynić ze stowarzyszenia źródło swoich prywatnych dochodów.

    Oczywiście członkowie Opolskiego Koła po swym pierwszym nadzwyczajnym zebraniu w dniu
7 marca zebrali się ponownie 8 kwietnia 2011 r. by dokonać wyboru nowego prezesa Zarządu koła i rozpocząć nowy okres aktywnej działalności. Na koniec trzeba jeszcze dodać, iż przed osobami skreślonymi z listy członkowskiej z powodu niezawinionego przez nich niepłacenia składek, władze Stowarzyszenia otworzyły szansę kontynuowania przynależności. Wystarczy tylko oświadczenie woli przynależności potwierdzone podpisem.

...dodane ... maj 2011 ...


WAŻNE !

CZYSZCZENIE STAJNI AUGIASZA


     W piśmie - zaproszeniu na nadzwyczajne zebranie Koła Opolskiego, skierowanym przez Zarząd Główny do wszystkich, nawet wykreślonych, członków tej jednostki organizacyjnej przedstawione zostały powody tego spotkania. Zaproszony został także b. prezes Zarządu Koła, pan Tadeusz Rogoża. Liczyliśmy, że przed tym zebraniem do końca właściwie rozliczy się z naszą organizacją. Niestety, mimo trzech terminów, a ostatecznym uzgodnionym z nim na 4 marca, były prezes (usunięty ze Stowarzyszenia decyzją listopadowego Walnego Zebrania Członków):
- nie zwrócił dokumentacji 4-letniej działalności koła
- nie uregulował debetowej należności wyliczonej przez Główną Komisję   Rewizyjną na kwotę 3592,50 zł z tytułu zebranych składek członkowskich  (jednocześnie brak udokumentowania rozliczenia 50% składek
 pozostających w dyspozycji Zarządu Koła).

     7 marca do opolskiego Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przybyło 30 członków koła oraz prezes Zarządu Głównego Janusz Sapa i skarbnik ZG (a w poprzedniej kadencji przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej) Wiesław Bratkowski. Zebrani wysłuchali obszernej informacji na temat nieprawidłowości finansowych spowodowanych przez b. prezesa, a obejmujących sprawy wpisowego i składek członkowskich, oraz konsekwencji tego podjętych przez Zarząd Główny i Walne Zebranie Członków. Prezes ZG przedstawił także gotowość Zarządu Głównego do przywrócenia praw członkowskich 60 osobom skreślonym - nie z własnej winy, ale nierzetelności b. prezesa koła - z listy członków za brak opłat składek członkowskich. (Wystarczy do tego tylko podpis potwierdzający chęć kontynuowania przynależności). Na koniec zaproponował zebranym wybranie nowego prezesa koła.

     W długiej dyskusji, w której głos zabrała ponad połowa uczestników wyrażono dezaprobatę wobec wykroczeń finansowych b. prezesa (wytykając przy tym władzom krajowym brak ścisłego nadzoru i kontroli). Były też głosy biorące w obronę tego aktywnego działacza, czego przykładem może być propozycja zgłoszona przez pana Jana Trzosa: my zapłacimy za niego wszystkie zaległości, aby tylko mógł być przywrócony w prawach członkowskich. Polemizowali z tym poglądem inni, podnosząc m.in. sprawę zupełnego braku rozliczeń finansowych imprez organizowanych przy wysokiej odpłatności uczestników. Niestety, zaproszony na zebranie pan T. Rogoża ani nie przedstawił żadnych dokumentów, ani nie odpowiedział na konkretne zarzuty (nawet nie przyniósł żadnych dokumentów z czteroletniej działalności koła o co był wielokrotnie proszony), ani też nie wyraził gotowości prawidłowego rozliczenia się ze Stowarzyszeniem.

     Długa i miejscami ostra dyskusja zabrała ponad miarę czas przeznaczony na wybór nowego prezesa Zarządu Koła. Postanowiono dokonać tego za miesiąc na II części nadzwyczajnego zebrania.

ODBĘDZIE SIĘ ONO 8 KWIETNIA 2011r
w Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Opolu,
ul. Żeromskiego 3. Początek o godz. 16.

     W trakcie marcowego zebrania 5 osób skreślonych nie ze swej winy
z listy członków Stowarzyszenia zadeklarowało swą dalszą przynależność składając stosowne podpisy. Mogą to także uczynić pozostali skreśleni, których nazwiska są w dyspozycji członków Zarządu Koła (u pani Grażyny Szczepańskiej), co jednocześnie w każdej chwili gotowy jest przedstawić Zarząd Główny.

     PS. Sprawa nieprawidłowości finansowych w Opolskim Kole - po trzymiesięcznym lekceważeniu sprawy przez pana T. Rogożę - znajdzie się na łamach najbliższego wydania "Poznaj swój kraj".

...dodane ... 14.03.2011 ...

Nadzwyczajne Zebranie Członków Opolskiego Koła

    termin: 7 marca 2011
Przez dłuższy czas nabrzmiewała sprawa nieprawidłowości finansowych w Opolskim Kole Stowarzyszenia "Poznaj Swój Kraj". Jej apogeum nastąpiło w 2010 roku, kiedy zajęła się nią główna Komisja Rewizyjna. W efekcie tego na listopadowym posiedzeniu Zarządu Głównego odwołany został z pełnionej funkcji prezes Koła, a zarazem wiceprezes ZG, zaś decyzją Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia pozbawiony został członkowstwa w Stowarzyszeniu. Ale to nie zakończyło problemu niedoborów finansowych
w Kole. I właśnie tej sprawie, a także dalszemu działaniu poświęcone będzie Nadzwyczajne zebranie Członków Opolskiego Koła. Zapraszamy na nie wszystkich, którzy w ostatnich czterech latach zadeklarowali przynależność do tej jednostki stowarzyszeniowej.

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ 7 MARCA 2011r
w Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Opolu, ul. Żeromskiego 3.
Początek o godz.13. Serddecznie zapraszamy na to poniedziałkowe zebranie.

...dodane ... 23.02.2011 ...


Stowarzyszenie "Poznaj Swój Kraj", 01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 8a,
tel/fax 22 663-11-46, e-mail: stowpsk@amos.waw.pl

AMOS © 2008-2012